مطالب آموزشی مربوط به ابتدایی

به نام خدا   طرح درس سالانه ي كلاس چند پايه ي پيش دبستاني، اوّل،سوّم و پنجم دبستان شهادت ازميغان درسال تحصيلي 86-85 براي هر پايه در 4 برگ تنظيم گرديده است. دراين طرح درس ها؛ ت= تدريس، پ = پرسش(ارزشيابي) ، م = مرور و رفع اشكال، ق/ = قرآن، هد/ = هديه هاي آسمان، ف/ = فارسي ، ر/ = رياضي

ع/ = علوم ، اج/ = اجتماعي و اعداد زير خط دارمربوط به كتاب كار مي باشند.  تهيه و اجرا توسط معلم مربوطه: محمد خسروي زاده طبسي   صفحه: 1  كلاس:   پنجم

وسايل آموزشي

ساعت چهارم

ساعت سوّم

ساعت دوّم

ساعت اوّل

روز

تاريخ

ر/ آزمون-

اج/ ت2 و3

ر/ ارزشيابي ورودي

ف/ ت 2 و3

ق/ معارفه و بيان انتظارات

شنبه

1/7

 

ورزش

ف/ روخواني 2- ت2

ع/ ت الف تا ح

هد/ ت 8 تا 13

2/7

چرتكه-

نقّاشي

ف/ املا از 2

اج/ ت76تا78

ر/ ت1-

3/7

ق/ نوار-سركه گلاب

ف/  ت3 و 4

اج/ ت 138 تا141

ع/ ت2 و3

ق/ ت 2 تا 4

4/7

 

ورزش

هد/ ت14 و 15

ر/ پ1-ت2

ف/ م 2 و 3- تت 4 و 5

5/7

ميله و صفحات كسر

ف/  ت 11

ع/ ت 4و5(عطرجوهرروغن

ف/ 7 تا 10

ر/ ت3تا5

6/7

ر/ آزمون- ق/ نوار

اج/ پ 2و 3 – ت4 تا 9

ر/ پ 1تا 5 – بررسي 5

ف/ روخواني 7تا 9- ت5

ق/ پ2و 3 - ت 5  و 6

شنبه

8/7

 

ورزش

ف/ املا از 7 تا 9

ع/ بررسي گزارشات 3تا 5

هد/  ت2تا5

9/7

ميله و صفحات كسر

كاردستي

ف/  ت6 و 7

اج/ پ 76 تا 78

ر/ ت6و7

10/7

 

ف/  ت 8

خوشنويسي

ع/ ت 6 و 7

ق/ ت 7 تا 10

11/7

 

ورزش

هد/ ت 16 تا 19

ر/ بررسي7- ت8و9

ف/ ت12 تا 16

12/7

مدل مولكولي

ف/ املا از 12 و 13

ع/ ت 8 و 9

ف/ مراجعه به كتاب خانه

ر/ ت10- انجام تمارين11

13/7

ر/ آزمون- ق/ نوار

اج/ پ 2 تا 9

ر/ پ6تا11- ت12

ف/ ت 9 و 10

ق/ ت 11 تا 13

شنبه

15/7

 

ورزش

ف/ املا از 14 و 15

ع/ م و پ 2 تا 9

هد/ ت 6 تا10

16/7

 

نقّاشي

ف/ ت17 و 18

اج/ ت79 تا 82

ر/ بررسي تمارين 12و13

17/7

يخ – نان كپك زده

ف/   ت11 و 12

اج/ پ 138 تا 141

ع/ ت 10 تا 12

ق/ پ 11تا13 ت 14 و 15

18/7

 

ورزش

هد/ ت 19 تا 23

ر/ ت14 و15

ف/ 19 تا 24

19/7

 

ف/ مرور و رفع اشكال

ع/ ت13

ف/  ت13

ر/ ت 16

20/7

 

اج/ ت10 تا 17

ر/ م 1تا16

ف/ ت26 تا 5/29

ق/ ت 16 تا 18

شنبه

22/7

-

شهادت حضرت علي (ع) تعطيل ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

23/7

ر/ آزمون-

كاردستي

ف/ روخواني26تا28 ت15

اج/ پ 79 تا 82

ر/ پ 1تا16

24/7

سركه جوش شيرين

ف/ املا از 26 تا28

خوشنويسي

ع/ ت 14 و 15

ق/ ت19 تا 21

25/7

 

ورزش

هد/  ت11 تا13

ر/ ت17 تا 19

ف/   ت16 و 17

26/7

آبليمو- اتو- نان

ف/   ت19

ع/ ت 16

ف/ ت30 و 31 – ت18

ر/ م 19 – ت20

27/7

نوار ق/

اج/ پ 10 تا 17

ر/ انجام 21 – ت 22

ف/ ت 32 تا 36

ق/ پ19تا21-ت22و23

شنبه

29/7

سيم ظرفشويي-شمع

ورزش

ف/ روخواني32تا35ت20

ع/ ت 17

هد/ ت 24 تا 27

30/7

ر/ آزمون-

نقّاشي

ف/ ت21و 22

اج/ ت 83 تا87

ر/ انجام23- پ بخش پذيري

1/8

 

ف/ املا از 32 و 33

اج/ ت142 تا144

ع/ پ 2 تا 17

ق/ ت24 و 25

2/8

 

عيد سعيد فطر تعطيل /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3/8

صفحات شفاف-اهرم

ف/ املا از 34 و 35

ع/ ت 18 تا 21

ف/ ت37

ر/ ت 24 و 25

4/8

ميله هاي كسر-نوار

اج/ ت 18 تا21

ر/ ت26 و 27

ف/ ت23

ق/ ت 26 و 27

شنبه

6/8

 

ورزش

ف/ تعيين موضوع درس آزاد

ع/ بررسي گزارش 18 تا21

هد/ ت14

7/8

ر/ آزمون- گيره كاغذ

كاردستي

ف/ بررسي نوشته هاي "

اج/ پ 83 تا 87

ر/ پ 24الي 27

8/8

نوار ق/

ف/ نوشتن 38

خوشنويسي

ع/ 22 تا 5/23

ق/ پ26و27-ت28تا32

9/8

 

ورزش

هد/ ت 28 تا 33

ر/ م 1الي 27

ف/ نوشتن24

10/8

طلق- سطح شيبدار

ف/ رفع اشكال درس آزاد

ع/ ت5/23 تا 5/25

ف/ نوشتن 39

ر/ ت 28

11/8

"

اج/ پ 18 تا 21

ر/ ت 29

ف/ نوشتن25

ق/ ت33 تا35

شنبه

13/8

 

ورزش

ف/ ت40 تا 46

ع/ ت 26 و 27

هد/ ت15 و 16و19

14/8

 

نقّاشي

ف/

اج/ ت88 و 89

ر/ پ 28 و 29

15/8

موتور الكتريكي-نوار

ف/

اج/ پ 138 تا 144

ع/ ت 28 و 29

ق/ ت36تا38

16/8

 

ورزش

هد/ ت 34 تا 37

ر/ ت 30

ف/

17/8

 

ف/ ت27

ع/ پ 18 تا 29

ف/ ت48 تا 51

ر/ ت 31

18/8

نوار ق/ -

اج/ ت22 تا26

ر/ م 28الي 31

ف/ روخواني -  ت28

ق/ پ36و37 – ت39و40

شنبه

20/8

 

ورزش

ف/ ت52

ع/ ت30 تا 32

هد/ ت17 تا 21

21/8

 

كاردستي

ف/ ت29

اج/ پ 76 تا 89

ر/ ت 32

22/8

منشور-قرآن كامل

ف/ املا از48 و 49

خوشنويسي

ع/ ت33

ق/ ت41

23/8

 

ورزش

هد/ ت22 و 23

ر/ پ 32

ف/ ت30

24/8

ذره بين- منبع نور

ف/ املا از 50

ع/ ت34 و 35

ف/ ت31

ر/ ت 33

25/8

 

شهادت امام جعفر صادق (ع) تعطيل ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

شنبه

27/8

ع/ وسايل آزمايش

ورزش

ف/ ت53 تا 56

ع/ ت36

هد/ ت38 تا 41

28/8

 

نقّاشي

ف/ روخواني 53 تا 55

اج/ ت 90 تا 93

ر/ ت 34

29/8

 

ف/ ت32

اج/ ت145 تا147

ع/ ت37

ق/ ت42و43

30/8

 

ورزش

هد/ ت 24 و 25

ر/ م 32 الي 34

ف/ املا از53

1/9

 

ف/ املا از 54 و 55

ع/ پ 30 تا 37

ف/ ت33 و 34

ر/ ت 35

2/9

 

اج/ ت27 و 28

ر/ م 1الي 35

ف/ ت35

ق/ ت44 و 45

شنبه

4/9

سنگ رسوبي- بشر

ورزش

ف/ ت57

ع/ ت 38 و 39

هد/ ت 42 تا 45

5/9

ر/ آزمون-

كاردستي

ف/ ت58 تا 61

اج/ پ 90 تا 93

ر/ پ 1الي 35

6/9

ع/ وسايل آزمايش

ف/ ت62 و 63

خوشنويسي

ع/ ت40 و 41

ق/ پ44و45 – ت46و47

7/9

 

ورزش

هد/ ت26 تا 28

ر/ رفع ضعف ارزشيابي قبل

ف/ ت36

8/9

 

ف/ املا از58 و 59

ع/ ت 42 و 5/42

ف/ ت37

ر/ ت36 و37

9/9

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۵ساعت 12:23  توسط سرگروه آموزشی پنجم  |