مطالب آموزشی مربوط به ابتدایی

نام درس

ریاضی

علوم

هدیه

جغرافی

تاریخ

مدنی

مهر

از1 تا24

ازص1تا14

ازص1تا11

از ص1تا ص8

از ص69 تا 72

از107 تا 110

آبان

از25تا 49

از15تا29

از12تا22

از9تا 17

از73 تا 76

از111تا114

آذر

از50 تا74

از30 تا44

از23تا33

از18تا  26

از77 تا80

از115تا 118

دی

از75تا93

از45 تا 50

از34 تا42

از27  تا 33

از81  تا  85

از119 تا120

بهمن

از94 تا 112

از51 تا61

از43 تا 51

از34   تا40

از86تا 90

از121 تا123

اسفند

از113

تا137

از62 تا 76

از 52 تا62

از41تا 51

از  91  تا 96

از124 تا 127

فروردین

از138تا162

از77تا83

از63 تا 68

از52  تا 62

از  97  تا  100

از128 تا131

اردیبهشت

از163تا197

از 84 تا 97

از69 تا 80

از63تا  73

از101تا106

از132 تا 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۸۵ساعت 21:17  توسط سرگروه آموزشی چهارم  |