مطالب آموزشی مربوط به ابتدایی

نمونه سوالات پايه چهارم ابتدايي -    درس رياضي

  

عدد شش رقمي بنويسيد كه رقم صدگان آن ۵ ، صدگان هزا رآن  ۷  ودهگان آن ۳ ويكان هزا رش ۶  باشد . ...................                  

    بزرگترين وكوچكترين عدد پنج رقمي كه با ارقا م ۲،۴، ۸ ،  ۵،  ۹مي توان نوشت بنويسيد وا ختلا ف اين د و عد د رابد ست آوريد.

بارقم وبا حروف بنويسيد.                         چهل ويك هزار و پنج .................

                 

                                                           شش هزا رو شش....................                                                       ۴۸۷۳۱۰..............................................                                    ۱۰۳۵۸ ................................................                         

                        براي  اعدا د زير يك  مسا له    بسا زيد و آن را حل كنيد .

 

= (۱۵۲+۸۴)-۲۸۹    

يك  شكل بكشيد وزاويه راست ، زاويه باز را مشخص  كنيد.                                                                                   

 

 

پا ره خطي به طول ۴ سا نتيمتررسم كنيد وعمود منصف آن را رسم كنيد .                          

 

ذوزنقه اي رسم كنيد كه طول دو خط موا زي آ ن ۳ و۲ سا نتيمتر با شد .                        

 

جملا ت زير را كامل كنيد.

الف- نيم خطي كه زا ويه را به دو قسمت مسا وي تقسيم  كند........................ مي گو ييم .

ب-د و خط كه زا ويه بين آنها راست با شد دو خط .......................مي گو ييم .

حا صل عمليا ت زير را بد ست آوريد .

 

 

          ۳۶۹۴۱

۲۴۸۵۲ +

   ...................

 

            ۸۲۶۷

            ۲۴*

          ....................

 

                    ۹۶۸۶۷

                    ۱۲۵۹۵ -

...................

                

يك ماشين در هر سا عت  ۶۰۰     ورق بزرگ كه هر ورق    ۱۵    صفحه كتا ب ا ست چا پ مي كند . اين ما شين د ر ۱۰   سا عت چند صفحه كتا ب چا پ مي كند.

 

  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۵ساعت 17:5  توسط سرگروه آموزشی چهارم  |